Go中struct{}{}的解读

新人刚开始看到go中的struct{}{}作为interface的返回值时,一定很费解,怎么理解呢?看下面的例子
关于空接口,我们有如下的用法:

var v1 interface{} = 1      // 将int类型赋值给interface{}
var v2 interface{} = "abc"    // 将string类型赋值给interface{}
var v3 interface{} = &v2    // 将*interface{}类型赋值给interface{}
var v4 interface{} = struct{ X int }{1}
var v5 interface{} = &struct{ X int }{1}

看到4,5行的用法了嘛,其实 struct{}{}只是一个空的特例而已。也就是一个空的struct实例对象而已。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注